Batteridrevne ferger mellom Horten og Moss

Øyvind Johnsen, Naturvernforbundet i Vestfold

Batteridrevne ferger? Nei, det er ikke en drøm. I 2015 settes verdens første batteridrevne ferge i trafikk på E 39 mellom Lavik og Oppedal i Sogn og Fjordane. Det bør stilles krav om tilsvarende teknologi for fergesambandet Horten – Moss når anbud for perioden 2016 til 2023 lyses ut neste år.

Fergen som skal settes i drift i 2015 går på elektrisk kraft. Dermed har den ingen direkte utslipp av klimagasser. Hver gang den legger til kai, kobles den til en ladeplugg som fyller opp moderne batterier. Skroget er utviklet for å være lett og yte minst mulig motstand i vannet, noe som gir reduksjon i energiforbruk på 30 %. I tillegg kan overgang til elektromotorer kanskje mer enn halvere energiforbruket fordi elektromotorer utnytter energien langt mer effektivt enn dieselmotorer. Fergen er utviklet som resultat av strenge miljøkrav fra Statens vegvesen i forbindelse med en anbudskonkurranse.

En ferge drevet på norsk vannkraft kan i teorien regnes som så godt som utslippsfri. Likevel er det ikke riktig å regne strøm som en ren energikilde siden vi er en del av et felles kraftmarked, hvor også andre energikilder brukes for å lage strøm. Et anslag på hvor mye overgang til batteridrevne ferger vil medføre av utslippskutt krever et avansert regnestykke. Men batteridrevne ferger vil uansett kutte energiforbruket, og dermed også utslippene, så mye at argumentet om en positiv miljøeffekt av veibro over fjorden bør legges dødt.

Fergene slipper ut mye CO2 (anslått til over ti tusen tonn per år Horten-Moss). Veitrafikk over fjorden vil redusere dette utslippet, hevdes det. Det er riktig at fergeutslippet forsvinner, men vei over fjorden gir uunngåelig betydelig økt trafikkmengde, som til dels også er hensikten med å bygge bro. En analyse av kryssing av Boknafjorden i Rogaland viser at nedlegging av fergetrafikken vil gi en reduksjon på 4400 tonn, mens utslipp fra biltrafikken vil øke med 27 900 tonn CO2 årlig. Nettoeffekten er en dramatisk økning i utslippene. Bygging av bro eller tunell utgjør dessuten i seg selv et stort klimagassutslipp.

Det er heldigvis bred enighet både på øst- og vestsiden av fjorden om at InterCity-utbyggingen av toget må ha førsteprioritet i tiden framover. Eventuell kryssing med vei og jernbane ligger derfor uansett langt fram i tid. Men elektriske ferger er et godt klimatiltak, både på kort og lengre sikt!

Skal vi i framtiden ha et klima som det går an å leve og trives i, må vi planlegge samfunnet vårt slik at vi bor nærmere jobben, butikken og konsertlokalet enn i dag. Den transporten vi likevel må ha, må foregå på en så lite miljøskadelig måte som mulig. Å legge til rette for økt transport, uansett på hvilken måte, er å neglisjere samfunnets største behov: Et klima vi kan leve i.

Uten drastisk reduserte utslipp, går utviklingen mot en fire eller fem grader varmere verden i løpet av århundret. Vi ser at bare den beskjedne varmeøkningen vi har hatt til nå, gir Norge betydelig mer regn enn normalt. 80 % av sommerisen i Nordishavet er forsvunnet siden satellittmålingene startet. Vi ser ut til å få praktisk talt isfritt hav i løpet av et tiår eller mindre, langt tidligere enn klimaforskerne hadde antatt. Dette setter fart i oppvarmingen fordi havet tar opp varme, mens isen reflekterer den.

«Forrige gang det var fire grader varmere, var Europa et sumpland», sa Knut H. Alfsen, forskningsdirektør ved CICERO Senter for klimaforskning til Dagsavisen 3. desember. Ny teknologi og klimabevisst samfunnsplanlegging kan hjelpe oss til å unngå en slik utvikling, men det krever at lokalpolitikere og planleggere setter klimaet foran andre hensyn. I mange lokalsamfunn verden over prioriteres klima langt høyere enn i Vestfold.

Nå kan lokalpolitikerne våre på en enkel måte bidra til reduserte utslipp. Når driften av Horten – Moss, Norges mest trafikkerte fergesamband, legges ut på anbud neste år, bør det settes like strenge miljøkrav som ved sambandet Lavik – Oppedal!

(Også tatt inn som kommentar i Tønsbergs Blad)

Klimaforskerne tok feil

Øyvind Johnsen, Naturvernforbundet i Vestfold

Klimaforskerne var usikre på utviklingen i sjøisen i Arktis. Men de tok feil alle sammen. Isen smelter mye raskere enn noen av dem hadde spådd.

At sommerisen vil forsvinne etter hvert, er klimaforskerne sikre på. Men hvor raskt? I forrige rapport fra klimapanelet fra 2007 varierte anslagene. Vi kan nå slå fast at de alle tok feil. Dessverre. Sist sommer var det mindre is i Arktis enn noen hadde våget å antyde på den tiden klimapanelet laget sin rapport. De mest pessimistiske modellene viste slike nivåer først en gang i 2040-årene. Nå mener noen at så å si all sommeris kan være borte innen 2020.

Det spekuleres i om den forsvunne isen er årsak både til de regnfulle somrene i Norge siden 2007, det første året med ekstremt lite isdekke, og til de relativt kalde vintrene vi har hatt flere av i det siste. Begge deler er fullt mulig, fordi værsystemene påvirkes. Men det er for tidlig å si noe sikkert.

Issmeltingen er et typisk eksempel på at forskere har en tendens til å være forsiktige i sine anslag. Derfor er det en risiko for at anslagene deres er for moderate, og at oppvarmingen, issmeltingen og havstigningen blir kraftigere enn varslet.

Det er mye klimaforskerne diskuterer, og det er mye de er usikre på. Dette er imidlertid ikke betryggende, snarere tvert imot. Det vi vet, er at oppvarmingen kan få svært alvorlige konsekvenser, avhengig av hvor raskt den skjer og hvor høy temperaturen blir. Ingen av delene kan forskerne si noe helt sikkert om. Men i stedet for å håpe det beste, må vi planlegge for å unngå det verste. Vi forsikrer jo huset vårt selv om det er svært liten sjanse for at det brenner. Sjansene for alvorlige konsekvenser av global oppvarming er i sammenlikning langt, langt større. Det er viktig at vi tar våre forholdsregler!

Utenfor den vitenskapelige debatten skrives det også mye om klima, blant annet på nettstedet til den pensjonerte TV-værmelderen (ikke meteorolog) Anthony Watts. I Tønsbergs blad 5. februar skriver en som dessverre har forlest seg på misforståelsene på dette og andre nettsteder.

Heldigvis finnes det også nettsteder som er opprettet av eller henviser til ekte forskere med kunnskap om hva de skriver om. Til oppklaring vil jeg anbefale fysikkprofessor Spencer Wearts historie om hvordan fysikerne oppdaget den globale oppvarmingen, på nettstedet til American Institute of Physics. (www.aip.org/history/climate). Jeg kan også anbefale nettstedet www.skepticalscience.com, som omtaler alle argumenter framsatt av såkalte «klimaskeptikere», med henvisning til hvordan disse spørsmålene er behandlet av vitenskapen.

Innsenderen har lest et sted at sommerisen i Arktis kommer til å vokse fram til 2040. Jeg ønsker virkelig det hadde vært så vel! Sommerisen kommer i stedet sannsynligvis til å være borte på det tidspunktet. Men hvis noen har lyst til å være med på å vedde «om steinen faller oppover eller nedover når jeg slipper den», kan de gjerne melde seg. Dere kan satse en tusenlapp, jeg skal ikke robbe dere heller! Jeg foreslår utbetaling i 2020. Når det da viser seg at steinen falt nedover (mindre is), skal jeg gi gevinsten til Naturvernforbundet.

Som et lite bidrag til en god verden å leve i, også for våre barnebarn!