Miljøgift-flukten fra giftøya

Miljøgifter har stukket av luftveien fra giftavfallsdeponiet til NOAH på Langøya i Oslofjorden.

Langøya justert (2)

Av fagrådgiver Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet.

Miljøgifter vil vi ha minst mulig av i luft og vann. De er tungt nedbrytbare, halveringstiden i naturen kan være flere hundre år. Du får dem i deg når du puster forurenset luft, eller spiser forurenset mat. De hoper seg opp i kroppen. Giftvirkningene kommer snikende på immunforsvar, hormonsystem, stoffskifte eller som kreft og fosterskader. Stortinget og Nordsjølandene sitt mål er derfor null utslipp av slike kjemiske stoffer.

Hvor lurt er det da å deponere dem i et åpent steinbrudd på Langøya i Oslofjorden?

For tungmetaller som bly, kvikksølv og kadmium kan dette fungere. De er jo grunnstoffer. Eneste måten å få dem ut av naturens kretsløp er å samle dem inn, deponere dem, og sørge for at dette lageret er potte tett. Et eller annet sted må man legge dem. På Langøya, innkapslet i gips og sement, er nok ikke det verste.

Syntetiske miljøgifter derimot er en helt annen skål. Menneskeskapte superkjemikalier som PCB, DDT, PFAS eller sprøytegifter er alle laget ved å koble halogenene brom, klor eller fluor på olje. Prosessen er grisete, oftest får du en suppe av miljøgifter som inneholder flere hundre varianter. Kloden og naturen har aldri sett disse kjemiske stoffene før, og vet ikke hvordan de kan håndteres. Problemet med giftsuppen av syntetiske miljøgifter er at de vandrer. De lar seg vanskelig binde for eksempel i gips som er metoden på Langøya, eller i jord eller slam for den saks skyld. Mange av dem er flyktige. De spretter rundt på hele kloden etter de først har sluppet ut i miljøet: hopper fra slam til vann, fra vann til luft og tilbake igjen. Overalt er det store og små dyr og planter som får dem i seg og frakter dem videre rundt i næringskjeden. Den anerkjente metoden for å bli kvitt slike miljøgifter er å fange dem opp og så brenne dem ved svært høy temperatur i spesielle anlegg. Slik blir miljøgiftene til ufarlige forbindelser. Det skjer ikke om man begraver dem i et giftdeponi som Langøya. Der skjer heller en langsom fordampning, og spredning via luften, av fremdeles svært skadelige miljøgifter. Gipsen de bruker på Langøya holder godt på tungmetaller, men slipper syntetiske miljøgifter igjennom. Og i det største deponiet på øya deponeres massene helt åpent uten innkapsling mot luft. All fokus har vært på at deponiet skal være tett i bunnen så det ikke lekker direkte til sjøen. NOAH Langøya er som en gryte uten lokk.

Når en kjent norsk finansmann overtok giftdeponiet på Langøya ble driften utvidet. Overskuddet er i størrelsesorden hundre millioner kroner i året. Øya som skulle håndtere de farligste tungmetallene for samfunnet i lang tid har blitt fylt opp på få år. I 2015-2016 importeres det farlig avfall fra 8 land utover Norge. 13500 enkeltlaster med skip eller trailer er på vei bare i denne perioden. Mesteparten av avfallet inneholder nettopp syntetiske miljøgifter, kjemikalier giftøya i utgangspunktet ikke er designet for.

Naturvernforbundets oppgave er å reagere når noe stinker. I 2005, for ti år siden spurte vi derfor både bedriften og kontrollmyndighetene om utslipp til luft fra Langøya. De hadde da begynt å ta imot blant annet forurenset mudder med PCB fra sjøbunnopprydding utenfor gammel industri. Vi fant forskningsartikler fra utlandet som viste at når man «åpner» slike gamle sedimenter kan det utløse en sky med avdamping av lettflyktige PCB-varianter. I laboratorieforsøk ble det påvist 14-23% tap av PCB til luft når forurensete sedimenter tørkes ved naturlig temperatur og luftfuktighet, og opp til 75% avdampning til luft i gitte situasjoner ble nevnt. Dette var urovekkende.

Vi fikk ikke noen svar. I Norge har vi rett til miljøinformasjon, men så lenge det ikke ble tatt noen prøver og analyser av avdamping av miljøgifter til luft fra de åpne fyllingene på giftøya kunne vi bare spekulere. Deponeringen fortsatte. Nye avfallstyper med syntetiske miljøgifter kom til. Blant annet rester fra sprøytegiftproduksjon hos Cheminova i Danmark, og stadig mer flyveaske som er restene fra delvis forbrenning av forbruksavfall, industriavfall og farlig avfall.

For et år siden kom det meg for øre at noen forskere hadde vært på øya og målt utslipp til luft. Rapportene var hemmelige, ble det sagt. Det ble vanskeligere å tro at bedriften faktisk ikke kunne gi noen svar. Men ingenting kom i posten fra NOAH Langøya, før nå, ti år etter vi spurte om det kunne dampe gift til luft på øya.

De nye målingene viser at det er akkurat det som skjer, gift damper fra de åpne fyllingene, og sprer seg med vind og vær i Oslofjordområdet. Forskere fra NGI og NILU har tatt prøver av lufta rett over giftdeponiene på Langøya sommeren 2015. Mengdene av PCB og sprøytegiften Lindan (HCH), begge forbudt i Norge, er flere hundre ganger større enn normalt, for eksempel det du finner i bylufta i Oslo, i Holmestrand eller ellers på norskekysten. Målinger ble gjort også så tidlig som 2009 og viste det samme, sier rapporten. Konsentrasjonene avtar med avstand til deponiet, og viser dermed at giftøya Langøya er en punktkilde for utslipp av syntetiske miljøgifter til luft. Hvor disse miljøgiftene blåser og hvor store mengder det kan være snakk om etter det siste tiårets oppfylling av øya sier rapporten eller bedriften ingenting om. Det som er sikkert, er at giften som har dampet av i hvert fall ikke ligger i deponiet. Dette vil kanskje overraske nabolaget, og noen av NOAHs kunder som har betalt for at giftstoffer skal forsegles trygt i et deponi.

—————————————————————————————————-

Her er noen figurer fra rapporten. Den første viser konsentrasjoner av sprøytegifter i luft, med en spesiell topp for den forbudte sprøytegiften Lindan. Den målingen er gjort over en haug med Cheminova-avfall fra Danmark.

sprøytegifter Langøya

Den neste figuren viser tydelige overkonsentrasjoner av PCB over det såkalte nøytraldeponiet på Langøya, nettopp der forurenset jord og mudder er deponert. Grafen sammenlikner for eksempel med det vanlige i byluft i Holmestrand på fastlandet innenfor, eller i Oslo.

langøya PCB

For spesielt interesserte viser kartet under hvor på øya de ulike prøvene det henvises til i grafene er tatt, og hvordan prøvetakerne ble plassert ut (passive prøvetakere i metallkopper fritthengende i luft).

prøvetaking LangøyaRapporten med disse analysene heter «NOAH Langøya – Air Monitoring. AIR CONCENTRATIONS OF PAH, PCB, BFR AND PESTICIDES IN THE AREA OF THE NØYTRALDEPONIET, LANGØYA – JUNE 2015» og er laget av NGI på oppdrag fra NOAH.

Mikroplast i kosmetikk, bye-bye!

Applying-scrub-Credit-Roger-Ingle-FFI

Skrubbeprodukter for både ansikt, tenner og kropp har vært fulle av små polyetylen-plastperler som havner i avløpet og havet. Foto: Fauna & Flora International, R. Ingle.

President Obama signerte ved årsskiftet et forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter: «the Microbead-Free Waters Act of 2015«. Det vil i USA forby mikroplast i «rinse-off» produkter fra 2017 og er en stor seier. Miljøbevegelse og havforskere har ropt varsko og skapt et massivt press for utfasing av slik unødvendig tilsetning av små plastkuler i ansiktsvask, tannkrem og barberskum. Også i Norge kan mikroplast være på vei ut av markedet, med din hjelp.

Av Per-Erik Schulze, marinbiolog, Naturvernforbundet

Face-scrub-containing-microplastics_-Credit-Roger-Ingle-FFI

Ansiktskrubb med mikroplast. Foto: Fauna & Flora International, Roger Ingle

Mikroplast fra kroppspleieprodukter vaskes ned i avløpet vårt, og siden renseanleggene ikke klarer fange opp alt ender det i vassdrag og i havet. Mikroplast er funnet for eksempel i fisk og skalldyr i Nordsjøen, og det er få som mener dette er noen helsekur hverken for dyr eller mennesker. Nå blir det spennende å se hvilke land og byer som følger opp med forbud som USA. Gøteborg kommune har for eksempel vedtatt å ikke kjøpe inn mikroplastholdige produkter for sine etater, og Canada har også vært på hugget.

Naturvernforbundet utfordrer Norge til å forby mikroplast i kosmetikk og kroppspleieprodukter, og tror dette kan sørge for at mikroplast utfases raskere enn ved kun frivillige ordninger. Cosmetics Europe sin utfordring til medlemsbedriftene om å fase ut mikroplast ønskes velkommen, men som våre europeiske søsterorganisasjoner ber vi om at utfasingen lovfestes snarest mulig både i Norge og EU.

obama signereVi samarbeider med Facebook-kampanjen «Forby Mikroplast» og den internasjonale kampanjen «Beat the Microbead«. Responsen har vært overveldende. Flere tusen har skrevet under på oppropet om et norsk mikroplast-forbud, og vi har mottatt flere hundre bilder av ulike produkter gjennom vår mikroplast-App. Flere produsenter har også varslet at de vil gå bort fra plastkulene.

IMG_8154 (2)Colgate sine tannkremer som pleide være fulle av plastkuler er for eksempel nå mikroplast-frie i de fleste norske butikker (kanskje med unntak av de som sitter med restlagre fra før 2015). Dette viser at forbrukermakt virker! Colgate sier at bekymring og spørsmål fra organisasjoner og kunder er bakgrunnen for utfasing.

På Naturvernforbundets nettside kan du lese mer om hva som er problemet med mikroplast, og hva du kan gjøre for å unngå det. Du kan også lese mer i fyldige oppslag hos NRK: Se opp for disse plastkulene eller Forskere krever forbud mot miljøfarlige plastkuler.

Alle Svanemerkete produkter skal for øvrig nå være trygge og uten mikroplast.

For dybdeinformasjon om mikroplastkilder, forekomst og effekter anbefales Miljødirektoratet sine temasider om mikroplast.

Relaterte bloggsaker hos Levende Kyst:
Jakten på mikroplastpartiklene (juni 2014)
Help, who let the nurdles out? Jakten på mikroplasten, del 2. (juni 2015)

Help! Who let the nurdles out? Jakten på mikroplasten, del 2.

av Per-Erik Schulze, marinbiolog og fagrådgiver Naturvernforbundet, e-mail: pes (at) naturvernforbundet.no.

Nurdles Skagerrak

 

MELD FRA, gjerne i kommentarfeltet nederst, om du finner bittesmå plastpellets i fjæra, eller hvis du jobber et sted du har sett disse. Dette er plastråstoff til industrien, men på et eller annet vis slippes det jevnlig ut i sjøen og kan nå ha spredd seg til hele Skagerrakkysten etter funn både i Oslofjorden og på Hvaler og Telemarkskysten.

English summary: Friends of The Earth Norway here report that microplastic nurdles are prevalent in marine litter found on the Norwegian Skagerrak beaches. The nurdles are most likely spill from Scandinavian or European plastics industry, and the sources are now to be hunted down. If you recognize these nurdles and have ideas about their pointsources, please leave a comment under the article or mail the article author.

Vi er på solkysten av Norge. Telemarkskysten. Kommunene heter Kragerø, Bamble og Porsgrunn. Stoppested på trekkruta for både sjøfugl og småfugl. Sjøen er kjent for stort artsmangfold og stor biologisk produksjon i mange grunne bukter og våtmarker. På land ligger folk på svabergene. Et svært attraktivt ferieområde med mange hundre store og små øyer og strender.

I dag nyter vi ikke utsikten. Vi ligger på knærne med nesa ned i tangbeltet som ligger igjen fra siste høyvann. For det er noe rart her. Noe som vi ikke visste om, men nå ser vi det veldig tydelig. Noe viktig er iferd med å gå opp for oss, etter hvert som vi roter oss bortover mellom tangklasene som sjøfugl på jakt etter noe å spise. Hvordan i all verden har det havnet masse små plastperler bortover stranda? De ser ut som smågodt, noe du kunne hatt i frokostblandingen, eller glatte runde piller. Hvite halvtransparente, svarte, gule og et par grønne og røde. Hvor i all verden kommer de fra?
DSC_6996 (2) Alle som har kikka litt på drivsøppel i fjæra vet at det kan komme langveisfra. På denne Telemark-stranda har vi for eksempel tidligere funnet flaskepost fra Nederland. Kyststrømmen stryker tett langs Sør-Norge fra både Østersjøen og Den engelske kanal og drar med seg det meste som måtte havne i havet. Men så mye små plastperler hadde vi ikke forventet.

Plastpellets, diskformede og et par mm i diameter, blant drivtangen øverst i fjærebeltet på Telemarkskysten. Foto: W van Brunschot, Naturvernforbundet i Kragerø.

Smågodt fra fjæra på Jomfruland - NOT. Foto W. van Brunchot

Smågodt fra fjæra på Jomfruland – NOT. Foto W. van Brunchot

Vi finner plastpellets på strender både i Porsgrunn, Bamble og Kragerø disse junidagene 2015. Og i jakten på mulige lokale kilder sjekker vi også inne i Frierfjorden, der det sjelden driver inn mye fra havet, men eksisterer plastindustri. Også her samme plastpellets i fjæra. Og noen andre spor (se bildet under). DSC_6916 (2)
Brått får vi en følelse av at kilden til plastforurensning av fjæra på hele Telemarkskysten kan være ganske nær. Ineos er en av verdens store plastprodusenter, og har fabrikk i denne fjorden. Tidligere når folk som bor ved fjorden har funnet plastpellets i fjæra i Brevik rett nedstrøms har Ineos tatt imot og undersøkt plastbitene og bekreftet at noen kommer fra dem. Kan det hende at de eller noen andre plastfabrikker lokalt jevnlig søler med pellets og spyler det på sjøen?

Men så vokser mysteriet. Vi tar en telefon til Oslofjorden Friluftsråd som vi vet detaljkartlegger plastsøppel i fjæra på enkelte lokaliteter i Oslofjorden, blant annet Hvaler. De forteller om liknende plastpellets også der. Mer av den svarte typen, men for øvrig identiske. De sender oss også et bilde.

Plastpellets funnet i fjæra på Hvaler. Foto: Oslofjorden Friluftsråd

Plastpellets funnet i fjæra på Hvaler. Foto: Oslofjorden Friluftsråd

 

Det er nå man som miljødetektiv og naturvenn begynner å koke i hodet. Gjør du et kjapt Google-søk, ja for eksempel da på «INEOS» og «pellets» finner du fort bilder av deres industriråvare-plastprodukter som er dønn like de pelletsene vi nå finner i fjæra. Og det finnes en rekke mulige utslippspunkter i form av plastprodusenter eller plaststøpebedrifter rundt hele Skagerrak og Nordsjøen. OK. La oss puste dypt og tenke litt over denne saken. Det er altså funnet samme type plastpellets på en rekke strender over et kyststrekk på flere hundre kilometer av «Norges Riviera». Vi har ikke tellet enda, men tettheten ser ut til å være hundrevis, kanskje tusenvis per kvadratmeter i drivsøppel-utsatte deler av fjæresonen. Siden vi vet at fisk og sjøfugl får i seg nettopp slike små plastbiter, sitter vi ikke her med en massiv forsøplingssak? Og hvem står bak?

Vi håper du vil hjelpe oss å løse dette mysteriet. Enten du jobber i plastindustrien, eller ferdes mye langs kysten. Hold øynene åpne, og fortell oss hva du ser. Skaff oss bevis så utslippene kan stoppes, for slik som det her kan vi ikke ha det. Fortsettelse følger…

Takk til: Miljørådgiverne i Porsgrunn, Bamble og Kragerø som samarbeider med Naturvernforbundet om prosjektet der det jaktes på kilder til marin forsøpling. Miljødirektoratet støtter arbeidet.

Les mer:
Telemarksavisa 26.6.15: artikkel Fant tusenvis av plastkuler helt ut til Jomfruland
Miljødirektoratet 3.3.15: nettside Dette er mikroplastverstingene
Tidligere sak i Naturvernforbundets kystblogg 2014: Jakten på mikroplast-partiklene
Oslofjorden Friluftsråd om sine plastpelletsfunn
The Great Nurdle Hunt, nettside med kart for å rapportere funn av plastpellets

Hakeslepp fra verden på Norges gruveavfalls-dumpevedtak

Av marinbiolog Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet

image

Collage: Førdefjorden en dumpeplass? Eksempler på reaksjoner. Originalfoto: Tom Ording Dahl


17.4.2015 kom det lenge fryktede vedtaket fra Regjeringen om at de vil gå for et gruveprosjekt i Engebø som forutsetter at midtre deler av Førdefjorden brukes som deponi for gruveavgangsmasser. 11 tonn gruvestøv iblandet kjemikalier skal føres ned på sjøbunnen hvert minutt – i 50 år. Norge er ett av kun 5 land i verden som i dag bruker havet som dumpeplass for gruveavfall, og vedtaket om å tilby en ny frisk og produktiv fjord til slike industriutslipp skaper internasjonal avsky. Her i dette Storify-slideshowet har jeg samlet en del av de første og saftigste reaksjonene i sosiale medier og nyheter internasjonalt. Ta en titt om du orker. Saken vil bli oppdatert, så tips gjerne om nye utsagn og artikler om Norges gruvevedtak -sett utenfra.

Saken kan deles her fra kystbloggen, eller leses i fullversjon og deles via Storify: Norway dumps mining waste into fjord – International reactions.

Reker og sjømat i sommer?

I bloggen «Spis Sørlandet» deler Marte Rostvåg Ulltveit-Moe idag noen tanker om hva slags sjømat hun velger med god samvittighet i sommer. Les «Advarsel mot reker fra Skagerrak».

spissc3b8rlandet_cover

Lokalmat-kokeboka Spis Sørlandet, Portal Forlag 2011.

Jakten på mikroplast-partiklene

Av Per-Erik Schulze, marinbiolog Naturvernforbundet.

Skjønnhet kommer innenfra, heter det. Hva har så skjønnhetspleieprodukter inni seg? Sammen med 10.klassing Jonathan fra Kragerø skole har vi gjort de første mikroplast- eksperimentene i Naturvernforbundets kystlaboratorie. Undersøkelser internasjonalt viser nemlig at enkelte kosmetikkprodukt kan inneholde flere hundre tusen små plastkorn. Kan det virkelig være nødvendig? Nye undersøkelser både i verdenshavene og i pol-isen viser at slike plastkorn nå er vidt spredt i miljøet, og at for eksempel dyreplankton og fisk får de i seg. Bekymringen er blant annet at dette kan gi skader på mennesker og dyr gjennom næringskjeden. Nå skal kroppspleieprodukters innhold av miljøskadelige små plastkorn under lupen. Se hva vi fant!

Først måtte vi skaffe oss noe prøvemateriale. I apotek og kosmetikkbutikker fant vi fort et snes hudskrubbeprodukter som hadde ordet «polyethylene» i innholdsfortegnelsen. Polyetylen som det heter på norsk, er plast. Det sto også på flere av tubene at de inneholdt skrubbepartikler, men ikke tydelig forbrukerinfo om at dette faktisk er plastkorn.

kosmetikkproduktene med mikroplast

Vi gikk også innom alle de store dagligvarekjedebutikkene. Utvalget i kroppspleieprodukter der er mindre. Men også her fant vi en håndfull med polyethylene eller andre plasttyper i innholdsbeskrivelsen:

mikroplastkuler inni

Verdt å merke seg her at produktene kommer fra vanlige anerkjente merkenavn.

Så tok vi med varene til labben for nærmere undersøkelse. Vi hadde et par hovedspørsmål: Har disse varene virkelig masse plastpartikler i seg, og hvordan ser de ut? I tillegg ønsket vi å se hvordan partiklene i tilfelle oppfører seg i vann.

Dagligvarekjedevarene ble brukt i den testen vi her under viser bilder fra. Disse er interessante fordi de er lett tilgjengelige, og formodentlig høyvolum-varer som vaskes ut gjennom avløp rundt i hele landet.

Vi tok nøyaktig et gram ut fra hver produktflaske, blandet godt ut i destillert vann, og lot så glassene stå en stund. Alt utstyr var helt rent og støvfritt når vi startet.

veie opp kosmetikkenFørste observasjon :Vi så hvordan innholdet skilte seg. På bunnen lå det enkelte korn av noe. Men det var i overflatelaget det var stor opphopning av partikler.

Tydelig skille, partiklene flyterDe flyter altså. Dette kan være plast, tenkte vi. Silika som også brukes til skrubbepartikler i f.eks tannkremene er jo et slags steinstøv. Det kan vel ikke flyte.
Så var det å filtrere prøvene. Vi brukte vanlige kaffefiltre.

Filtrering av prøvene gjennom kaffefiltreNå så vi enda bedre noe som fløt rundt. De blåfargete partiklene var lettest å se, men det var også andre.

Også her flyter partikler på toppenSå tilsatte vi litt mer destillert vann for å rense såpe ut av prøvene, rørte godt og lot prøvene stå og filtrere og så tørke over natten. Neste dag var det tydelig pulverbelegg nedi alle de tørre filtrene.

partikler i filtreneDette ble helt i petriskåler for telling og veiing, og så mikroskopering på 40 og 100 ganger forstørrelse. Og voila! Se selv:

Guarnier mikropartikler

mikroskoperingstid

40x mikroplast

mikroplast 100x

Liten tvil om at disse produktene inneholder masse partikler. De kommer godt frem her hvor mesteparten av såpen og det andre i prøven er vasket bort. Vi er ganske sikre på at de «store» avrundete er plast, vi så de jo flyte, mens de små kantete er noe annet.

Plastpartiklene er altså utfra det vi vet tungt naturlig nedbrytbare, de vaskes ned gjennom vasken, ut gjennom avløpet, mange av dem gjennom renseanlegget, videre ut i havet, og kan der etter det vi hører gjenfinnes både i overflatevann, dypere ned i havet (mikses ned av bølger og strøm), i blåskjell og fiskemager, og mellom sandkornene ilanddrevet på strender.

Neste fase i undersøkelsene blir å dokumentere plastkorntypene i alle de andre produktene, og så se om vi kan spore opp og kjenne igjen noen av disse mikroplastpartiklene der ute i naturen langs norskekysten. Følg med!

Les mer om mikroplast i kroppspleieprodukter her:
NRK.no artikkel Se opp for disse plastkulene.
Naturvernforbundet.no Mikroplastkorn i vanlige dagligvarer.
Grønn Hverdag Facebook Liste over mikroplastholdige produkter.

Takk til Astanovo og forsker Ikumi Umetani for bruk av mikroalgelaben.

 

 

Norwegian coast – Rock and roll

Rock and Roll No Ship in Shape just just

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Et lite utvalg av skipsuhell på norskekysten de siste par årene.

Nå lobber Rederiforbundet for mindre los og flere forenklete farledsbevis. Og oljefrakten nordpå øker samtidig som oljeavfallsskipene går på høytrykk opp og ned kysten.

 

 

 

Varsko fra erfaren havforsker: Nedslamming kveler undervannslivet

av Tor Bjarne Christensen, Natur & Miljø

Sukkertare fullstendig nedgrodd av trådalger. Foto: NIVA.

Sukkertare nedgrodd av trådalger. Foto: NIVA.

Utslipp av næringssalter, overfiske og klimaendringer er i ferd med å kvele livet langs kysten og i en rekke fjorder på Sør- og Vestlandet. – Jeg ser grunn til å rope et varsko, sier marinbiolog Hartvig Christie ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Videoopptak som NIVA har gjort i Gulen, ytterst i Sognefjorden, tegner talende bilder av hva som er i ferd med å skje langs deler av kysten. Rike tareskoger, ålegressenger og grunne skjellsandområder er tildekket av matter med trådalger og slam. Slike forhold er observert flere steder på Sørlandet og Vestlandet, særlig utover sommeren og høsten. Se NIVAs videoopptak fra Gulen og Sognefjorden her.

gulen under vann

Les hele saken i Natur & Miljø
Se tidligere bloggpost om nedslammingen av fjordene

Det Store Kongelige Oljeeventyr

OljekronerEt moderne folkeeventyr av Roger Ehnebom og Per-Erik Schulze

Det var en gang et lite kongerike der folk og fe gnagde både lav og mose av stein og fjell for å fø seg selv. Livet var hardt og forblåst og mange reiste til Indianernes rike for å spise seg fete.

Men en gang bestemte kongen at en mann som het Conoco Phillips skulle leite etter en skatt begravd på havbunnen utenfor kongeriket, like ved der Den Berømte Saltkverna stod. Mannen og hans to slue brødre fant skatten og vant hverken halve kongeriket eller den prinsessa som heller valgte en annen som het Phillips. Men kongeriket ble rike av skatten og alle som bodde der ble feite og usunne, og alle i byene var svært fornøyde.

En dag da Kongen var ute og spaserte, dunket Gud ham på skulderen og sa:
”Konge, det er mange dyr som dør av den store, svarte og dyrebare skatten din, noe må gjøres Konge!” 
Men Kongen mente at han hadde begge beina på jorda og ba Gud passe sine egne saker. Tiden gikk og mange land over hele verden sendte sine skip til Landet for å kjøpe Olje til alle bilene sine og langs Landets brygger var det mange glade sjømenn fra hele verden som skrålte: ”Hei hå” og ”Skip O`hoi”.

Noen av disse sjømennene hadde også for vane og styre de store og tunge skipene mellom holmer og skjær. En av disse båtene kom fra et land og en by langt borte som het ”Drita Full City” og sjømannen som lå over rattet en vakker sommernatt ved kysten hadde glemt hvor han var, hva han het og hvorfor han var der. Denne vakre sommernatten ved kysten av det vakre landet fikk den glade og trøtte sjømannen Den Store Båten fantastisk nok til å hoppe opp på en holme som het Såstein, og mange mennesker kom for å se på den fantastiske prestasjonen, og blant alle folk i Landet ble uttrykket ”Drita Full City” brukt som beskrivelse på en fantastisk prestasjon siden.

Den Store Borgermesteren på stedet var svært henrykt og passa på og ikke ta noe ansvar for å hjelpe til og rødde opp etter sjømannen. Også på kontorene til Kongerikets papirflyttere som holder oversikt over paragrafer i lovverket og deres Ryttere; ”Kystmakkverket og andre verkebyller” var det sterk enighet om å la andre ta seg av ”rydd og vask av biologiske vesener i bevegende og stillestående art”.  Men mange ropte høyt blant Kongens undersåtter, og en som heter Erik, som hadde sin Heim på Sola, begynte og strø ut penger blant de som ropte høyest, særlig fikk en mann med rødt hår og stygg dialekt fra vestre delen av landet som jobba med rare kalver og bar rundt på døde fugler på stedet møe penger.

Dette hjalp ingenting og alle var enige om at skipsanløp til landet skulle fra nå av skrives inn i manntall. Mange år gikk og ingen hadde lært noenting, skip hopper fra tid til annen opp på holmer og sjømenn vet stadig vekk ikke helt hvor de er, Kongens undersotter roper nå og da om at dyr kler seg i olje, men alle stoler nå på nyheter fra Fjernsynsmaskinen og er glade for alle nyoppdagede skatter fra havbunnen rundt saltkverna.

Det var en kald og mørk vårdag da Fjernsynsmaskinen begynte å melde: ”Mi ynskjar vælkommen til Nyhetene den Fyrste April. Ein Kongeleg Oljerigg på Røstbanken har fådd eit kraftig spark i brønnen, Kongens menn mistenkar at det kan vera det store Loch Ness monsteret som rymde ifrå innhegninga si seinhøstes 2024 som har sparka te ho.
Trøkket i reservat-reservoiret har øydelagd delar av utstyret og det er slådd full gassalarm, men Kongens menn reiknar det for sannsynleg at dette er rein Metan ifrå Nessie.
Det Kongelege Oljeselskap fortel Dei Kongelege Media at Den Kongelege Oljeriggen er iferd med å evakuera dei arbeiderane som er menneskje ifrå riggen, medan produksjonen er stengd og det er ingen alvorlege skadar på menneskje.

Den Kongelege Kystmakt er på veg for drita fulle maskinar og Den Kongelege Oljeindustris beredskap for olje, kort kalla NO-FO, her gjerast det oppmerksamme på her ifrå studio at dette skal seiast med engelsk aksent, har allereie fartyg på staden.
Og mi har direkte med oss ifrå Riggen, Kongeleg Skatt- og Oljerapportør i avdeling for Kystmakkverket og andre Vannorienterte Paragrafrytterar, kort kalla KSOKVP, Mysil Børskrakken jr., og kva kan du seie om stadens beskaffenhet, alle pengane mi tapar og kvifor Loch Ness monsteret har gitt båe Dyrehagen og Den Kongelege Oljeriggen på Røstbanken sparken?”

Langt om lenge og lenger enn langt i tid og rom, antageleg med sjumilsstøvlar skjedde noko heilt anna, men allikevel akkurat det same:

Et sted i en verden i et støvete hus ingen har sett på mange månepasseringer, går en levende etterlatt skikkelse som en gang ble kalt et menneske inn en knirkende dør. Han vet hva han ser etter, og han vet at det en gang ble kalt ”arkiv”. Han vet at et arkiv har en innholdsfortegnelse, og han vet hva han ser etter; En maskin som kan lese de blanke asjettene som står etter hverandre i skuffene på skapet i metall han står og ser på. Han finner maskinen, han finner riktig asjett,…. maskinen snakker og han hører endelig det han har leita etter:

”En Varslet Katastrofe – Lofoten oljesølet 2025, dag-for-dag”

En varslet katastrofe: Oljesølet i Lofoten 2025, dag-for-dag.

Av Per-Erik Schulze, marinbiolog Naturvernforbundet.

Oljeskadet Lundefugl

Oljeskadet Lundefugl. Foto: NTB Scanpix, fotograf Alberto Fern.

Det er idag 25 år siden Exxon Valdez. Erfaringene viser langtidsvirkninger etter oljesølet, i tillegg til de akutte skadene. Dette får betydning for hvordan vi skal tenke rundt oljeboring i nord. Etter Exxon Valdez har verden også sett flere store oljekatastrofer, senest i Mexicogulfen. I Norge har lasteskipene Full City og Godafoss gått på grunn og vist at selv små utslipp av olje er vanskelige å håndtere.

Basert på erfaringer, ny kunnskap, og utredninger om miljørisiko ved petroleumsvirksomhet og oljesøl presenterer Naturvernforbundet her et dag-for-dag scenario for et tenkt oljeutslipp i Nord-Norge. Nederst på siden finner du lenker til mer informasjon om erfaringene fra Exxon Valdez. Velbekomme, og la det ikke skje igjen!

En varslet katastrofe.

Dag 1, april 2025

En oljerigg på Røstbanken har fått et kraftig brønnspark. Trykk i reservoaret har ødelagt deler av utstyret, det er gassalarm. Oljeselskapet forteller media at riggen er i ferd med å evakueres, produksjonen stengt og det er ingen alvorlige personskader. Kystvakta er på vei, og NOFO, oljeindustriens oljeberedskap har allerede fartøy i området.

Dag 2: Regjeringen har pressekonferanse. Det er stor forvirring om situasjonen. Fra publikum i småbåter og fiskere meldes det om oljefilm på vannet i hele området inn mot Lofotodden og rundt fuglefjellene på Værøy og Røst. Olje- og miljøvernministrene har avlyst alle avtaler det neste døgnet for å håndtere situasjonen. Statsministeren har ”full tillit til at sikkerheten er ivaretatt og de ansvarlige myndigheter nå gjør alt for å få kontroll på den alvorlige situasjonen.» Oljeriggen er nå uten mannskap om bord og flere av fjernkontrollsystemene er ute av funksjon. Miljøvernministeren forteller om full oljeberedskapsmobilisering. Det er allerede lagt ut lenser rundt riggen men lite tegn til olje. Oljeoppsamlingsskip er på plass. Miljøorganisasjonene spør om olje på vannet i retning Værøy og Røst kan komme komme fra en undervannsutblåsning. En miljøaktivist blir kastet ut fra pressekonferansen etter å ha stått og viftet med en oljetilsølt fugl som ble plukket opp av havet ved Røst allerede dag 1. Det jobbes intensivt med å speide etter oljeflak fra fly. Været er bra, men lavtrykk og kraftigere vind er ventet inn.

Dag 3: Det blåser opp til kuling. Kystverket melder de jobber med å suge opp tildels store oljeflak i havet og i nærheten av land. Oljedriftsscenarier er laget, men det er usikkert om oljen vil treffe land. IUA-ene, de interkommunale akuttforurensningsaksjonsenhetene er mobilisert langs kysten i Nordland og Troms. Lenselagre og mannskap mobiliseres. Publikum oppfordres til å holde seg unna områder med synlig oljesøl, samt la vær å ringe Kystverkets sentralbord, kapasiteten er sprengt.

Dag 4, morgennytt: Oljeselskapet holder pressekonferanse. Det har vært brukt miniubåt rundt borestedet, og er klart at det dreier seg om en undervannsutblåsning ikke ulik Mexicogolfen i 2010. Det er usikkerhet om hvor mye olje som går ut. Det dreier seg i hvert fall om det største oljeutslippet i Norge i nyere tid. Det jobbes fra oljeselskapet med å iverksette en operasjon for å stoppe utblåsningen, men dette vil ta flere dager eller uker å få på plass.

Nattens vind og bølger har feid store mengder olje på land i eksponerte bukter og viker på Røst og utsida av Moskenesøya. Viltnemdene er ute og skyter oljeskadet fugl de finner på land, i strid med Miljødirektoratets anvisninger om at de skal samles inn før avlivning. Mannskapene i felt ser så mye oljetilsølt fugl at innsamling anses som helt urealistisk.

Sivilforsvaret og Kystverkets strandryddeteam er mobilisert, men det er ennå usikkert hvor de skal settes inn. Den spesialtrente styrken er tilsammen på 150 mann. De kan både suge opp olje fra sjøen i buktene og fjerne olje på land for å hindre at den tas av tidevannet og bringes tilbake på havet. Miljødirektoratet har bedt om at hovedprioritet gis rundt fuglefjellene der store mengder fugl er samlet, og sier man har fått ut utstyr i enkelte bukter.

Dag 4, Middagstid: Miljødirektoratet har hatt fugleobservatører ute med helikopter over strender og fuglefjell. Det meldes om mye olje, og leder for direktoratet slår fast at dette er en enorm miljøkatastrofe. En rekke store flak er observert både på innsiden og utsiden av Lofoten og driver raskt med kyststrømmen nordover og mot land. Flakene beveger seg både over og under vannoverflaten og bildet er svært uoversiktlig.  Kystverket og NOFO prioriterer nå å forsøke fange opp mest mulig nær utslippsstedet, og å stenge av bukter og sund til havner og spesielt sårbare naturområder.

Dag 5: Katastrofen er et faktum og ruller i alle media. Det antas å være en full oljeutblåsning som potensielt kan vare i ukesvis. Tunge brunsvarte dønninger ruller inn med olje på alle værutsatte plasser i Lofoten og Vesterålen.  Mer oljevernutstyr er på vei til aksjonssentralene, alle lokale lenser er allerede lagt ut. Det er problemer med logistikken ut i feltaksjonsområdene. All overnattingskapasitet er sprengt og Sivilforsvaret setter opp telt for sine folk. Kommunene klager over full forvirring om hvem som kan få lenser, og at det ligger store mengder ubrukte lenser i de sentrale depotene. En Lofoten-ordfører er i harnisk: ”Jeg bruker mer tid på å forsøke finne ut hvem som er ansvarlig aksjonsledelse enn på å bekjempe oljesølet”.

Bilder av oljetilsølt lundefugl med de karakteristiske papegøyenebbene går verden over. Havnene i Lofoten og på Værøy og Røst kryr av oljeskadde fugl som er presset innover fjorden av oljen og været.  Pressefolk fra en rekke land er på plass. Fagfolk tør ikke anslå hvor mange tusen fugl som allerede er døde. Det er estimert å være et par millioner lundefugl, samt mange andre arter, innenfor områdene som nå er direkte truet. I fuglefjellene på Røst forteller ornitologer om skrekkscener hvor over halvparten av fuglene de ser med kikkert sitter og trykker på utilgjengelige plasser oppe i heia med tydelige oljeflekker på fjærdrakten. Viltnemdene lokalt har ikke lenger kapasitet til å ta unna avskytningen av skadd fugl. Flere av mannskapene har allerede vært i felt døgnet rundt i tre dager, blør neseblod og kaster opp. De er sterkt preget av opplevelsene og trenger hvile.

Dag 7: Et nå nær sammenhengende oljeflak brer seg oppover langs kysten og søler til hver krok og krik i strømutsatte områder. Lokale oljevernmannskaper er i full sving nær alle kystbyene, sperrer av sund og trange fjordsystem så oljen ikke får spredd seg inn der, men det er mangel på utstyr.

Fra Mellom-Europa kommer meldinger om at store laster med torsk og oppdrettslaks mottatt denne uken kastes for å vise forbrukerne at det ikke selges forurenset fisk. Fiskerlagene engasjeres nå i å bistå med transport av oljevernmannskap og utstyr ut i de berørte områdene. Alt kommersielt fiske og fiskesalg i Nordland og Troms vurderes stoppet av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Dag 8: Statsministeren er på plass i Svolvær. Og erklærte at alle kystvaktskip og oljevernskip i Norden er på plass eller på vei. Spesialkonstruerte skip for å ta opp oljen på havet er på vei nordover fra Spania og over Atlanterhavet fra Canada og USA. Skipene har erfaring fra tidligere katastrofer.  Russland har tilbudt assistanse fra egnede fartøy i sin nordflåte og atomdrevne isbryterflåte, men den norske regjeringen avventer situasjonen. Oljeministeren leder nå et kriseteam som skal stanse utblåsningen, og forsøker å finne eksperter ute i verden som kan hjelpe. Det er forventet at oljen som har lekket ut vil nå Tromsøflaket og Finnmarkskysten for fullt om ikke mange dager, og det er iverksatt full beredskap der.

Internasjonale miljøgrupper har gått ut med et felles krav om at all oljeaktivitet fra Møre og nordover stenges ned midlertidig. Hovedargumentet er at alle oljeservicefartøy og oljeavfallsfirma nå trengs for å ta hånd om oljesølet. Det er stor mangel på andre egnete fartøy, og kapasiteten for lagring av oppsamlet oljeholdig vann i regionen er allerede sprengt. Regjeringen har avvist forslaget og isteden rekvirert et tankskip som midlertidig mellomlager.

Dag 9: Miljødirektoratet har hastevurdert søknad fra Kystverket og oljeselskapet om bruk av kjemikalier for løse opp oljeflak, men har idag avslått søknaden. Havforskningen var svært negative fordi det nå i dette området står store mengder torskeegg høyt i vannet som vil kunne bli svært skadelidende ved kjemikaliebehandling av oljeflakene. I tillegg kan man ikke risikere at oljen etter dispergeringen vil synke ned og legge seg oppå de store vernete korallrevene i området. Bellona og Naturvernforbundet som er ute med båt i utslippsområdet sier de utfra observasjoner av vannprøver fra ulike dyp mistenker noen for allerede å ha testet ut en stor mengde ukjente kjemikalier for å løse opp olje. Mistanken ledes mot supplyfartøyene som ligger stand by rundt riggstedet og en amerikansk oljekjemikalieleverandør.

Dag 12: De fleste havner, strender og moloanlegg i Lofoten og Vesterålen er fulle av større og mindre oljeflak som søler til fartøy og utstyr. Dårlig vær og strøm reduserer de lokale oljelenkenes effekt til nær null. Det flyter olje både innenfor og utenfor lensene.

Dag 14: Eierne av tilsammen flere hundre oppdrettsmerder i Nordland, Troms og Finnmark prøver å flytte anleggene, men allerede kommer oljen etter dem i raskt tempo og samler seg i rolige viker som er de flyttbare anleggenes nødhavner. De første anleggene innhentet av oljen har nå startet nødslakting etter pålegg fra Mattilsynet.

Forskere er redd oljesølet vil kunne bli katastrofalt for en rekke sjøfuglbestander. De minner om at det bare skal en liten flekk olje til på fjærdrakten for at fjærenes varmeisolerende evne svekkes betydelig slik at fuglen fryser i hjel av kaldt vann som trenger inn. De minner spesielt om at mørketallene for dødelighet er store, da mye død fugl forsvinner på havet eller blir tatt av åtseletere uten noen gang å bli funnet og registrert. Flere steder langs kysten meldes det nå om havørn og rev som strener rundt i fjæra, åpenbart syke, forgiftet av oljetilsølt bytte.

Dag 15: Oljen har gått ut fra land ved Sørøya med en fart av 2 km pr time. Finnmark krysser fingrene og holder pusten. Havforsker beklager: Det er naturlig, – kyststrømmen svinger nordover her, men kommer inn igjen NØ av Sørøya utenfor Hammerfest. Sørover langs kysten er det nå vanskelig å finne sjøfugl som ikke er tilsølt av olje.

Den enorme folkelige mobiliseringen og tilnærmet unntakstilstand i kystsamfunnene, der alle bidrar med det de kan for å stoppe eller rydde opp olje, er iferd med å gå over i resignasjon og depresjon. Det er vanskelig å se at det nytter. Selv statsministeren har vært på TV og uttrykt stor frustrasjon over at oljeutblåsningen ennå ikke er stoppet, og hvor maktesløse vi står. Kirkene holder åpent døgnet rundt i flere tettsteder. Folk trenger et samlingspunkt.

Regjeringen lover at kystsamfunnene skal få all den støtten de trenger for å komme på beina igjen, men at førsteprioritet ennå må være å stoppe utslippet og begrense skaden mest mulig.

Dag 70: Utblåsningen ble stoppet etter 5 uker og flere mislykkete forsøk, og olje traff så godt som hver eneste sårbar naturlokalitet helt nord til Hjelmsøy i Finnmark. Forbudet mot omsetning av fisk er opphevet i dag. Forbudet mot salg av skjell gjelder fortsatt. Fiskernes organisasjoner har bedt fiskerne om å vente til det er avklart med regjeringen om den spesielle kompensasjonen for fangststopp likevel kan fortsette. Man ønsker en lengre fiskestopp til det er helt klart at det ikke kommer noen nye flak inn til kysten. Ellers vil det kunne skade markedets oppfatning av hvor ren den norske fisken er.

Dag 80: Ande- og alkefuglene som til nå har overlevd oljekatastrofen går nå inn i en ny katastrofetid. Nå begynner mytingen, dvs. fjærfelling som betyr at fuglene ikke kan lette fra havoverflata på 3-7 uker. Alkefuglene ligger til havs og er utsatt for mindre oljeflak og tynn oljefilm som fortsatt driver i dette området. Ender og gjess samles i konsentrerte myteflokker på grunne områder langs kysten. Miljødirektoratet konstaterer at det fins ingen område i Vest Finnmark som er egnet for det i år og etterlyser frivillige for nedskytning av skadd og avmagret fugl. Direktoratet vil iverksette en forsøk med flytting av de mest sjeldne artene, noe som aldri er gjort her i landet før.Naturvernforbundet i Østfold sitt prosjekt for rehabilitering av oljeskadet vilt er på plass for jobben med ekspertteam, veterinærer og en container full av utstyr. De starter den møysommelige jobben med å fange og innkvartere sjeldne fuglearter, ett og ett individ, fra en av de få fjordene som er minst belastet av olja. Det er uklart hvor og når fuglene kan slippes fri igjen.

1 år etter: Sivilforsvaret, frivillige og mannskap i oljevernberedskapen har siden ulykken arbeidet med å fjerne oljesøl nær tettsteder og mye brukte utfarts- og turiststeder. Tekniske anlegg ved fiskemottak og havner er funksjonelle igjen. Oppryddingsmannskapene, av dem flesteparten fra WWFs strandryddegrupper, har fått noe hjelp av stormene i vinter på de utsatte stedene langs kysten, men de skjermede områdene er fortsatt svært tilgriset. I lune bukter innerst i fjordarmer ser det tilsynelatende bra ut på avstand, men hvis en går på stranda så tråkker man igjennom og får olje på støvlene. Mange av disse vil aldri bli manuelt ryddet, her må man vente til naturen har gjort jobben om noen tiår.

Kystverket har sammen med Miljødirektoratet utarbeidet en kriseplan for håndtering av små oljeflak som fortsatt driver i sjøområdene for kommende vår. Disse skal spottes og samles opp fortløpende.

Direktoratet har beregnet følgende tap av sjøfugl det første året:
-lundefugl 800.000
-ærfugl 50.000
-praktærfugl uvisst, antagelig 10.000
-stellerand 5.000 (inkl de som døde av oljeflakene som drev over til Russisk sone)
-lomvi 20.000
-toppskarv og storskarv 7-8.000

Det er funnet 200 døde havørn og en håndfull kongeørn.

Direktoratet konstaterte INGEN ungeproduksjon for sel fra Nordland til Finnmark i fjor da områdene der selen føder var ødelagt av oljesøl.

Det samme gjaldt fugler med tilhold i strandkanten i berørte bukter, ikke fordi redeplassene nødvendigvis var ødelagt, men fordi det ikke var levende liv å spise i fjæra.

Ingen vet helt hva som har skjedd med hval og spekkhogger. Flere oljetilsølte spermhval drev iland på Andøya i sommer men dødsårsaken er uklar. Det er observert oljetilsølt hval fra fly og hvalsafaribåter.

Oppdrettsnæringens advokater forbereder forsikringskrav på flere milliarder kroner for dels tap av utstyr, produksjonsstans og rengjøringsarbeid.

Opprenskningskostnader for kystverket, kommunale instanser og private anlegg som fiskemottak nærmer seg raskt titalls milliarder kroner. Regjeringen har garantert for alt over statsbudsjettet.

Norske myndigheter vurderer hvordan de juridisk sett skal kreve refusjon for både disse oppryddingskostnadene, og arbeidsledighetstrygd for flere tusen arbeidere i kystfiske, foredlingsanlegg og oppdrettsnæring.

Havforskningsinstituttet kan ennå ikke si mye om hvordan utslippet innvirket på fiskebestandene. Det er overveiende sannsynlig at store mengder fiske-egg og -yngel som var høyt i sjøen samtidig med hovedutslippet, har blitt påvirket.

Den norske fiskerinæringen sliter mest med markedstroverdighet i utlandet selv om all fisk nå er fullt spiselig, og det fins fisk i havet. Salget av norsk sjømat i utlandet ligger under halvparten av før ulykken og ser ikke ut til å ta seg opp igjen. Flere kinesiske, tyske og amerikanske storinnkjøpere har avsluttet sine innkjøpsavtaler.

Les mer:

Naturvernforbundets oljebrosjyre «La Oljen Ligge»
Naturvernforbundets kart over havets naturverdier i nord.
WWF-rapport: «Det Norge ikke snakker om etter Exxon Valdez»
Artikkel, The Wilderness Society: «25 years after Exxon Valdez; Will history repeat itself»
Dagbladet: » Forskerne trodde naturen ville reparere seg raskt. Så feil tok de.»
Greenpeace, pressemelding: » Isbjørnaktivister på Exxon-rigg i Ølen: Hold dere unna Arktis!»
Bellona, artikkel med oljedriftsanimasjon » Oljesøl fra Lofoten til Nordkapp»
NRK Brennpunkt «Oljeboring i nord -og norsk oljevernberedskap».
Naturvernforbundets kystblogg: et ekte olje-eventyr